Financiële verslagen

Financieel verslag 2019

Onze missie

Tumbador vzw zorgt voor revalidatie en opleiding van jongeren met een handicap in Guatemala en Peru.

We ondersteunen lokale projecten o.a. door vrijwilligers (kinesisten en ergotherapeuten) naar daar te sturen, om er te werken met kinderen met een beperking en er het lokaal medisch personeel verder op te leiden. Zoals op onze site te lezen is, is duurzaamheid één van onze kernwaarden. Duurzaamheid houdt o.a. in dat er een gezond financieel beleid gevoerd wordt, zowel in de projecten als hier in België. Projectwerkgroepen letten er op dat de fondsen waarmee we de lokale projecten ondersteunen, correct ingezet worden. In België is de werkgroep Financiën verantwoordelijk voor een gezond financieel beheer. In wat volgt willen we hierover op een transparante manier inzage geven. Voor andere aspecten van onze vzw (werking, activiteiten, acties, ...) verwijzen we graag elders op onze site.

Financieel resultaat

Zoals de voorbije jaren kunnen we 2019 opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 4.808. Tumbador heeft de projecten in Guatemala en Peru in 2019 gesteund voor € 107.780. Hiermee worden in hoofdzaak lonen betaald van de tientallen lokale medewerkers.

Uitgaven

De uitgaven in België die betrekking hebben op fondsenwerving en acties (scholen, quiz, festivals, ...) komen uit op € 16.276.

Tumbador vzw slaagt er opnieuw in de werkingskosten zeer beperkt te houden: € 6.577. Het betreft hier vooral verzekerings- en bankkosten (incl. successietaks) en communicatiekosten (nieuwsbrief, site).

Inkomsten


Daarnaast organiseren sympathisanten (sportieve en andere) acties t.v.v. Tumbador, zijn er de vele giften (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40), zijn er opbrengsten vanuit schoolprojecten. Ook bedrijven (in de context van Corporate Social Responsibility projecten) steunen ons financieel!Inkomsten worden, zoals de grafiek aangeeft, vooral gerealiseerd door honderden vrijwilligers die wekelijks (!) actief zijn in zalen van de Sportpaleisgroep of op zomerfestivals.

Nog beperkt in bedrag, maar zeker het vermelden waard is de mogelijkheid om Tumbador te steunen door bij online aankopen te vertrekken vanop de site https://www.trooper.be/tumbador. Er is een keuze van tientallen on line shops, en elke aankoop die u er doet, levert voor Tumbador een extra cent op. En ... u betaalt er geen euro extra!

Bedankt!

Het bestuur van Tumbador vzw blijft zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van alle sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw appreciëren. Bedankt!

Om de duurzaamheid van onze projecten te realiseren hopen we ook de komende jaren op jullie, sympathisanten en vrijwilligers, te kunnen rekenen. Zo dragen we met z’n allen bij tot een verbetering van de revalidatiemogelijkheden van jongeren met een beperking bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Guatemala en Peru.

Financieel verslag 2018

Dankzij de inzet en steun van honderden vrijwilligers en sympathisanten is Tumbador vzw er ook in 2018 in geslaagd te werken aan de realisatie van haar missie.

In regio’s waar personen met een handicap geen revalidatie kunnen krijgen, deze personen (in het bijzonder jongeren) de mogelijkheid tot revalidatie aanbieden en zo ook de integratie van (de familie van) personen met een handicap in de maatschappij bevorderen.

Personen met een handicap krijgen in Peru en Guatemala zeer weinig kansen, zeker in de landelijke gebieden waar Tumbador nu actief is. Ze worden door de overheden aan hun lot overgelaten en zijn veroordeeld tot een leven met beperkte toekomst mogelijkheden. Tumbador biedt jongeren in de eerste plaats revalidatie aan, geeft hen een kans om te studeren en zo een plaats op de lokale arbeidsmarkt te veroveren.

De ‘beperking’ tot het verstrekken van enkel kinesitherapie is de voorbije jaren weggevallen. Tumbador vzw streeft naar een zo integraal mogelijke revalidatie om de levenskwaliteit van haar patiënten te verbeteren. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, logopedisten en sociale werkers worden ingezet. Ook wordt meer gefocust op aandacht voor de integratie van de familie van personen met een handicap in zijn omgeving en de sensibilisatie van de maatschappij voor het bevorderen en nakomen van de rechten van personen met een handicap.

We werken via lokale comités (in Peru: Wasi Esperanza; in Guatemala: Asociacion Gisell) die op een democratische manier de beslissingen nemen. Het blijft de bedoeling dat een project autonoom kan worden met minimale steun vanuit het buitenland zodat uiteindelijk de aanwezigheid van Tumbador ‘misbaar’ kan worden en wij middelen kunnen inzetten om op andere plaatsen nieuwe projecten op te starten.

Financieel resultaat

Zoals de voorbije jaren kunnen we 2018 opnieuw afsluiten met een positief saldo: € + 6.933. De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 107.845 (een bijna status quo in vergelijking met 2017). Daarnaast waren er voor € 17.204 andere uitgaven voor de ondersteuning van de werking in België. Ook de inkomsten bleven op het niveau van 2018: € 130.266. We hebben vele diverse bronnen van opbrengsten: giften, Sportpaleis/Lotto/Stadsschouwburg, (zomer)festivals, subsidies, acties, …. Dankzij de inspanningen van zeer velen kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen.

Uitgaven

87% van de uitgaven gaan naar onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we niet enkel de tientallen lokale medewerkers, maar zorgen we ook voor de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om de kinderen en jongeren met een fysieke beperking te helpen, investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz...

Via onze site www.tumbador.be, via de sociale media, en via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief kan je het reilen en zeilen in de projecten volgen: lokale medewerkers en ook onze vrijwilligers geven aan de hand van concrete gebeurtenissen inzicht in hoe het er ter plaatse aan toe gaat.

Vanaf 2018 is er een ‘nieuwe’ investering: het project ‘Tumbador terug naar school’. Het bestuur heeft besloten extra in te zetten op de scholenwerking. Ook hier is sensibilisering het einddoel. We willen via schoolbezoeken en -presentaties op maat Vlaamse jongeren confronteren met de problematiek van jongeren met een handicap in Peru en Guatemala. We wijzen op de verschillen in zorg die er bestaan tussen Zuid-Amerika en Vlaanderen. Wanneer scholen hieromtrent project willen opzetten kunnen we deze ondersteunen. te creëren. Als jij scholen kent die een project willen opzetten, aarzel niet om Tumbador te vermelden.

De “overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Belangrijke items hierin zijn bankkosten, verzekeringspremies, drukwerken, ... Dat we deze kosten tot 10% van de totaliteit kunnen beperken is een pluim voor elke medewerker: vrijwilligerswerk in de echte zin van het woord!

Inkomsten

Onze vzw kon ook in 2018 rekenen op honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg / … en/of helpen bij de vele (zomer)festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, ...). De combinatie van genieten van optredens met de handen uit de mouwen steken blijft aanspreken en levert 2/3 van alle opbrengsten op.

Opnieuw werden veel acties opgezet: er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht deelnemers, Benefiet acties, Quiz, Music for Life / Warmste Week, subsidies van enkele gemeenten, en vele giften, …

Daarnaast waren er nu weer “individuele” acties, opgezet door sympathisanten. Tgv een geboorte, een familiefeest, een pensionering, een sportieve uitdaging, … kan Tumbador als ‘goed doel’ opgegeven worden. Ofwel rechtstreeks via Tumbador, ofwel gebruik makend van de site www.dono.be. Misschien ook een suggestie voor u of voor een vriend / collega van u?

Een nieuwe mogelijkheid om Tumbador te steunen, die u niets (!) kost, is bij online aankopen te vertrekken vanop de site https://www.trooper.be/tumbador. Er is een keuze van tientallen on line shops, en elke aankoop die u er doet, levert voor Tumbador een extra cent op. En ... u betaalt er geen euro extra!

Door in 2018 giften aan Tumbador te schenken, kunnen 162 mensen genieten van een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 per maand is voldoende! Zo voorkomt u ook de jaarlijkse storting te vergeten of ... te laat te doen.

Bedankt!

Het bestuur van Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, van alle sympathisanten, van allen die zich vrijwillig inzetten voor onze vzw! Bedankt! We rekenen er op ook in 2019 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Aarzel niet je engagement ook aan je familieleden, vrienden, collega’s kenbaar te maken: iedereen is welkom om onze vzw hier in België ‘groter’ te maken en om nog meer projecten in het Zuiden te kunnen ondersteunen!

Financieel verslag 2017

De missie van Tumbador vzw is, om in regio’s waar personen met een handicap geen revalidatie kunnen krijgen, deze personen (i.h.b. jongeren) de mogelijkheid tot revalidatie aan te bieden.

Maar ook streven naar grotere zelfstandigheid van de patiënt tijdens zijn/haar alledaagse activiteiten. Dit alles zoveel mogelijk te gebeuren in harmonie met de plaatselijke cultuur en levenswijze.

We kunnen 2017 opnieuw afsluiten met een positief saldo: De uitgaven, gelinkt aan onze projecten in Guatemala en Peru, bedragen € 110.787 (een toename met 14% in vergelijking met 2016). De inkomsten namen beperkt af (- 9%), en komen uit op € 133.393. Dankzij de inspanningen van velen kunnen we onze projecten probleemloos verder financieren en onze financiële reserves verder opbouwen, en aldus de duurzaamheid  van de projecten garanderen.

Uitgaven

Taartdiagram uitgaven

93% van de uitgaven wordt besteed aan onze projecten in Peru en Guatemala. Hiermee betalen we de tientallen lokale medewerkers, alsook de infrastructuur en het materiaal dat nodig is om jongeren met een beperking te helpen. Ook investeren we in de opleiding van lokale medewerkers, in sensibilisering rond deze problematiek, enz... De “overige” kosten zijn deze die (vooral in België) gemaakt worden om onze werking te ondersteunen. Dat we deze kosten tot 7% van de totaliteit kunnen beperken is een pluim voor elke medewerker: vrijwilligerswerk in de echte zin van het woord!

 

 

Inkomsten

Taartdiagram inkomsten

Dankzij honderden “Tumbadorianen”, die op vrijwillige basis tappen in ’t Sportpaleis / Stadsschouwburg… en/of helpen bij de vele festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, Boudewijnstadion...). Dit levert 2/3 van alle opbrengsten op.

Een opsomming geven van alle acties die werden ingericht zou ons te ver leiden. Er zijn de “klassiekers”, zoals sponsoring van Dodentocht of 10 Miles deelnemers, Benefiet acties, Quiz, … maar ook de terugkerende deelname aan Music for Life, projecten georganiseerd in scholen, … zorgen voor opbrengsten en ook voor een toenemende  naambekendheid van onze vzw. Bijzondere aandacht verdienen “individuele” acties, opgezet door sympathisanten.

Tumbador gaat zeer zorgzaam om met de centen. We hebben recent bericht gekregen dat onze vzw ook voor de jaren 2018 – 2023 erkend is om opnieuw fiscale attesten te mogen verstrekken. 

Dit betekent dat ook in 2018 en de komende jaren giften vanaf € 40 recht geven op een belastingvermindering, waardoor de ‘kost’ voor de schenker bijna gehalveerd wordt. In plaats van een éénmalige gift, kan men ook opteren voor een maandelijkse spaaropdracht: € 3,50 per maand is voldoende

Bedankt!

Tumbador vzw waardeert zeer sterk de inbreng van alle medewerkers, sympathisanten, vrijwilligers, sponsors! Bedankt voor de gulle inzet voor Tumbador het voorbije jaar. Engagement, vertaald in euro’s en/of vele uren vrijwilligerswerk. We hopen ook in 2018 op jullie te kunnen rekenen om onze werking in Zuid-Amerika te kunnen verder zetten en aldus bij te dragen tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Zonder jou is dit niet mogelijk!